02122953998

02122953998

سنسورهای پیرانی

Pirani Gauge

سنسورهای تمام رنج

Full Range.

کنترلر فشار

Pressure Controller